Creative direction & Logo design: Shun Kawakami, artless Inc.
Art direction and design: Kazuki Kaneko
Design: Shinsaku Iwatachi
Photography: Yuu Kawakami